Laman Web Rasmi
A- A A+
| A A A A |   Arial | PT Sans | Century |

1akses

Arahan Amalan

Sila klik pautan pada nama Arahan Amalan untuk melihat dokumen dalam bentuk pdf

{tab title="2000" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2000 Kod Pendaftaran Kes
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2000 Penerimaan Permohonan Pendaftaran Kes
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2000 Laporan Bulanan Kes
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2000 Bentuk Prosiding Injuksi dan Pliding
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2000 Kaedah Perbilangan Pendaftaran Kes
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2000 Jangka Masa Penyelesaian Kes Mengikut Piagam Pelanggan
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2000 Kehadiran Wakil Bagi Pihak Peguam Syarie Pada Hari Sebutan Kes
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2000 Saman Gantian Secara Iklan

{tab title="2001" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2001 Kod Etika Hakim Syarie
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2001 Had Masa Sebutan Dan Perbicaraan
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2001 Perakuan Segera dan Perintah Sementara
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2001 Penyelarasan Masa dan Persidangan Mahkamah
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2001 Alasan Penghakiman
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2001 Keselarasan Keputusan Kes
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2001 Pengesahan Nikah Luar Negara
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2001 Pemakaian Pendapat Mazhab Fiqh
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2001 Pengumpulan Kes-Kes untuk Jurnal Hukum
Arahan Amalan No. 11 Tahun 2001 Kes Nusyuz

{tab title="2002" align="justify"}

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2002 Kesan Keputusan Mahkamah Yang Lebih Tinggi
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2002 Kes Hadhanah, Harta
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2002 Pemakaian Sulh
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2002 Etika Peguam Syarie
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2002 Pengecualian Bayaran Fi Mahkamah Untuk Biro Bantuan Guaman Atau Panel Peguamnya
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2002 Wakalah, ikrar, Afidavit
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2002 Berpakaian Sopan
Arahan Amalan No. 8Tahun 2002 Tempoh Masa Pengemukaan NotaPerbicaraan Bagi Maksud Rayuan
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2002 Perintah-Perintah Draf
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2002 Prosedur Rayuan Dalam Mahkamah

{tab title="2003" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2003 Penggunaan Lafaz Sumpah Istizhar Dalam Kes Mal 
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2003 Penentuan Tempat Permohonan Sijil Faraid
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2003 Format Pemakaian Iklan Penyampaian Ganti Di Akhbar
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2003 Jawatankuasa Naziran Pertindihan Kes
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2003 Masa Dibolehkan Membuat Tuntutan Harta Sepencarian
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2003 Penentuan Mahkamah Yang Berbidangkuasa Membicarakan Kes-kes Harta Sepencarian
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2003 Cara Menyimpan Dan Melupuskan Catatan Pegawai Sulh
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2003 Prosedur Penyerahan Notis Sulh
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2003 Tambahan Dan Pindaan Kod Pendaftaran Kes
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2003 Pindaan Format Laporan Bulanan Kes
Arahan Amalan No. 11 Tahun 2003 Bentuk Prosiding Dan Permohonan Ex Parte Bagi Perintah Sementara
Arahan Amalan No. 12 Tahun 2003 Penyediaan Kronologi Kes Dan Ringkasan Penghujahan Bertulis Bagi Kes-kes Rayuan Di Mahkamah Tinggi Syariah Dan Mahkamah Rayuan Syariah
Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah
Arahan Amalan No. 14 Tahun 2003 Penyegeraan Pendengaran Rayuan Kes-Kes Penceraian

{tab title="2004" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2004 Keutamaan Kes-Kes Wali Hakim
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2004 Penggunaan Wakalah
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004 Penangguhan Kes Atas Alasan Cuti Sakit
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2004 Hakim Mengubah Perintah Sendiri
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2004 Kehadiran Pihak-Pihak Dan Wakil Semasa Prosiding Semakan Kes Mal
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2004 Kehadiran Timbalan Ketua Pengarah (Syariah) Biro Bantuan Guaman, Ketua Pendakwa Syarie, Dan Ketua Pendaftar Semasa Prosiding Rayuan Di Mahkamah Rayuan Syariah
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2004 Perkiraan Amaun
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2004 Tambahan Fakta Baru Semasa Prosiding Rayuan
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2004 Tempoh Penyerahan Rekod Rayuan Kes Jenayah
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2004 Penggantungan Pelaksanaan Perintah Sementara Menunggu Rayuan Di Dalam Kes Mal
Arahan Amalan No. 11 Tahun 2004 Pemakluman Keputusan Kes Rayuan
Arahan Amalan No. 12 Tahun 2004 Tatacara Penolakan Kes Rayuan Mal Yang Tidak Mengikut Aturan
Arahan Amalan No. 13 Tahun 2004 Penghinaan Di Luar Mahkamah
Arahan Amalan No. 14 Tahun 2004 Tambahan Kod Pendaftaran Kes
Arahan Amalan No. 15 Tahun 2004 Rekod Kes-Kes Rayuan

{tab title="2005" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2005 Penggantungan Pelaksanaan Perintah Sementara Menunggu Rayuan
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2005 Penjelasan Maksud Pegawai Agama Di Dalam Seksyen 47(5) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 Atau Dalam Mana-Mana Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2005 Garis Panduan Pakaian Pendakwa Syarie Dan Peguam Syarie Dalam Mahkamah Rayuan Syariah Dan Mahkamah Tinggi Syariah
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2005 Garis Panduan Pakaian Pendakwa Syarie dan Peguam Syarie Dalam Mahkamah Rendah Syariah
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2005 Garis Panduan Pakaian Hakim Syarie Dalam Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Tinggi Syariah
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2005 Garis Panduan Pakaian Hakim Syarie Dalam Mahkamah Rendah Syariah
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2005 Pindaan Format Pemakaian Iklan Penyampaian Ganti Di Akhbar
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2005 Maksud Perkataan Bertindak atau Berkelakuan Tidak Sopan Di Dalam Seksyen 29 Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2005 Mahkamah Yang Berbidangkuasa Mendengar Permohonan Mengubah Perintah
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2005 Pengendorsan Perintah Bersaling
Arahan Amalan No. 11 Tahun 2005 Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah Merekodkan Sulh dan Persetujuan Bersama
Arahan Amalan No. 12 Tahun 2005 Prosedur Menghidupkan Semula Kes Yang Telah Dibuang / Ditolak Sebelum Selesai
Arahan Amalan No. 13 Tahun 2005 Prosedur Pertukaran Jenis Kes Di Pertengahan Perbicaraan
Arahan Amalan No. 14 Tahun 2005 Tambahan Kod Pendaftaran Kes
Arahan Amalan No. 15 Tahun 2005 Menggugurkan Nafkah ‘Iddah, Mut’ah, Nafkah Anak Dan Hadhanah Dalam Perjanjian Persetujuan

{tab title="2006" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2006 Amalan Hakam Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2006 Amalan Sumpah Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2006 Permohonan Kebenaran Pengkomitan
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2006 Perintah Perjanjian Persetujuan Sulh
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2006 Kesan Perjanjian Persetujuan Sulh
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2006 Pindaan Arahan Amalan No. 2 Tahun 2002
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2006 Panduan Darihal Aduan Kesalahan Jenayah Syariah Kepada Hakim
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2006 Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Selain Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124 Undang-Undang Keluarga Islam
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2006 Semakan Perintah Ex-Parte
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2006 Permohonan Hak Jagaan Sementara Secara Ex-Parte
Arahan Amalan No. 11 Tahun 2006 Kertas Keselamatan Perintah Mahkamah
Arahan Amalan No. 12 Tahun 2006 Manual Kerja Bailif
Arahan Amalan No. 13 Tahun 2006 Manual Pelupusan Rekod Functional
Arahan Amalan No. 14 Tahun 2006 Kuasa Membicarakan Kes Poligami Di Bawah Seksyen 23 Akta/Enakmen/Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri 
Arahan Amalan No. 15 Tahun 2006 Cara Mengambil Keterangan Dalam Perbicaraan Penuh

{tab title="2007" align="justify"}

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2007 Perintah Faraid
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2007 Permohonan Kebenaran Berpoligami Bagi Anggota Polis Dan Tentera
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2007 Tatacara Permohonan Semakan Kes Oleh Hakim
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2007 Mahkamah Yang Mendengar Kes Pengesahan Nikah Yang Melibatkan Kes Poligami
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2007 Mahkamah Yang Mendengar Kes Kesalahan Poligami Dan Kesan Daripada Permohonan Pengesahan Perkahwinan
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2007 Butiran Perintah Harta Sepencarian Berbentuk Hartanah
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2007 Tambahan Kod Dewan Mahkamah
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2007 Amalan Perceraian Ta’liq
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2007 Amalan Pengesahan Perkahwinan Yang Berlawanan Dengan Peruntukan Akta / Enakmen / Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2007 Amalan Pengesahan Talaq Di Luar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah
Arahan Amalan No. 11 Tahun 2007 Penghantaran Secara On-Line
Arahan Amalan No. 12 Tahun 2007 Pendaftaran Kes Dalam Talian (On-Line)
Arahan Amalan No. 13 Tahun 2007 Pengesahan Ruju’
Arahan Amalan No. 14 Tahun 2007 Susunan Waris Yang Bertanggungan Membayar Nafkah
Arahan Amalan No. 15 Tahun 2007 Alasan Yang Menyebabkan Hak Jagaan Seseorang Bapa Atau Pihak Sebelah Lelaki Hilang Kelayakan
Arahan Amalan No. 16 Tahun 2007 Gelaran-Gelaran Pegawai Mahkamah
Arahan Amalan No. 17 Tahun 2007 Amalan Khul’ atau Cerai Tebus Talaq

{tab title="2008" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2008 Penyediaan Draf Perintah
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2008 Permohonan/Tuntutan Yang Tiada Had Masa
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2008 Permohonan Pengubahan Perintah Hadhanah Mahkamah Rendah
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2008 Pernikahan Baru Suami Semasa Isteri Dalam Eddah
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2008 Panduan Dalam Prosiding Meminta Seorang Wali Untuk Mewalikan Anak Perempuannya
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2008 Kehadiran Pihak-Pihak Di Hadapan Hakim Semasa Perintah Persetujuan Dibuat
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2008 Borang Merafa'kan Kes Daripada Mahkamah Rendah Syariah Ke Mahkamah Tinggi Syariah

{tab title="2010" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2010 Penentuan Kes Yang Perlu Dirujuk Ke Majlis Sulh Pada Peringkat Pendaftaran Kes
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2010 Pengesahan Penceraian Lafaz Taklik Kecuali Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124/125 Undang-Undang Keluarga Islam
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2010 Pengiraan Amaun
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2010 Pengiraan Kes Faraid 
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2010 Bidangkuasa Mahkamah Mendengar Permohonan Mengubah Perintah
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2010 Tambahan Kod Pendaftaran Kes

{tab title="2011" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2011 Pendaftaran Kes Melalui Esyariah
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2011 Tempoh Penyampaian Saman Kediri Dalam Masa 14 Hari Dari Tarikh Saman Dikeluarkan
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2011 Tempoh Penyampaian Saman Gantian Dalam Masa 14 Hari Dari Tarikh Perintah Saman Gantian Dikeluarkan
Arahan Amalan No. 4 Tahun2011 Kesan Perjanjian Persetujuan Sulh
Arahan Amalan No. 5 Tahun2011 Amalan Mengenai Penangguhan Kes Oleh Peguam
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2011 Tempoh Masa Penyerahan Perintah Sementara Melalui Permohonan Ex-Parte
Arahan Amalan No. 7 Tahun2011 Prosidur Permohonan Perintah Faraid
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2011 Pendengaran Pengesahan Lafaz Cerai Pada Hari Pendaftaran
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2011 Pendengaran Penceraian Dengan Talak Pada Hari pendaftaran
Arahan Amalan No. 10 Tahun 2011 Penerimaan Borang Angkatan Tentera Malaysia Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka

{tab title="2012" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2012 Prosedur Kerja dan Carta Aliran Pengurusan Akaun Deposit bagi Perintah Bersaling di Mahkamah Syariah Negeri Seluruh Malaysia
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2012 Perjanjian Penyelesaian Atau Persetujuan yang dibuat oleh Peguam Syarie atau Pihak-pihak
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2012 Prosedur Penetapan Kos Di Mahkamah Syariah
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2012 Garis Panduan Pakaian Hakim Syarie Dalam Mahkamah Rendah Syariah
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2012 Bidang kuasa Pendengaran Kes Faraid
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2012 Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2012 Penyediaan Indeks Dalam Kandungan Rekod Rayuan, Ikatan Autoriti Perayu Atau Responden Dan Penyediaan Penandaan Di Ikatan Autoriti Di Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2012 Keutamaan Kes-kes Wali Hakim Wali Atau Raja
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2012 Penjelasan Format Pemakaian Iklan Penyampaian Ganti di Akhbar

{tab title="2013" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2013 Perluasan Warna Tudung Bagi Peguam/Pendakwa Syarie/Pegawai Mahkamah Wanita disemua Peringkat Dewan Mahkamah
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2013 Had  Masa Sebutan dan Perbicaraan
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2013 Tambah Kod Dewan Mahkamah
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2013 Amalan Mengenai Perlaksanaan Waran Tangkap Kes Mal
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2013 Permohonan Perintah Luar Bidang Kuasa
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2013 Penggunaan Aplikasi E-bicara Hakim Syarie

{tab title="2014" align="justify" }

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2014 Waqalah /Ikrar/ Afidavit
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2014 Garis Panduan Penulisan Teks Penghakiman
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2014 Pindaan Arahan Amalan No.10 Tahun 2003 (Pindaan Format Laporan Bulanan Kes)
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2014 Tempoh Penyampaian Saman Luar Bidang Kuasa Dalam Masa 30 Hari Dari Tarikh Perintah Dikeluarkan
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2014 Proses Wakalah Peguam Syarie Bagi Pihak-Pihak Yang Berada Diluar negeri Atau Luar Negara Atau Keadaan-keadaan Tertentu
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2014 Tempoh Penyampaian Saman Ganti Luar Bidang Kuasa Dalam Masa 30 hari Dari Tarikh Perintah Dikeluarkan
Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah.

{tab title="2015" align="justify"}

Arahan Amalan No. 1 Tahun 2015 Tambahan Kod Dewan Mahkamah
Arahan Amalan No. 2 Tahun 2015 Tambahan Kod Pendaftaran Kes
Arahan Amalan No. 3 Tahun 2015 Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia
Arahan Amalan No. 4 Tahun 2015 Penyerahan Notis Sulh Secara Akuan Penerimaan Pos Berdaftar (A.R Registered)
Arahan Amalan No. 5 Tahun 2015 Peraturan Penggunaan Kertas Perintah Mahkamah
Arahan Amalan No. 6 Tahun 2015 Penyeragaman Proses Kerja Dan Carta Aliran Sulh Di JKSN/MSN Seluruh Malaysia
Arahan Amalan No.7 Tahun 2015 Lampiran A1
Lampiran A
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2015 Lampiran A2 Lampiran A (Sambungan)
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2015 Lampiran B1 Lampiran B
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2015 Lampiran B2 Lampiran B (Sambungan)
Arahan Amalan No. 8 Tahun 2015 Penyelarasan Prosedur Kes Pengesahan Lafaz Cerai
Arahan Amalan No. 9 Tahun 2015 Kehadiran Salah Satu Pihak Di Hadapan Hakim Semasa Perintah Persetujuan Dibuat

{/tabs}